Event Location

Sri Kalyana Venkateswara Temple

Shree Sanatan Dharam Sabha (SSDS) Complex,
Lower Kabete Road,
Nairobi P.O.BOX 14492,00800
Kenya
+ (254) 733 938 666
+ (254) 733 938 666
info@balajikenya.com